Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej

Każdy, kto dokona zakupu urządzenia fiskalnego może odliczyć podatek VAT (całość lub wg ustalonej proporcji). Może także zaliczyć w koszty wydatki poniesione na zakup kasy fiskalnej, czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej, mają prawo dodatkowo do odliczenia od podatku VAT 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Możliwość skorzystania z ww. odliczenia jest fiskalizacja urządzenia zgodnie z obowiązującymi terminami oraz złożenia odpowiednich druków do urzędu skarbowego. Najpóźniej dzień przed fiskalizacją należy złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania.

Odliczenie 90% ceny netto urządzeń fiskalnych obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas fiskalnych. Zakup kas wiąże się z utratą zwolnienia na następne urządzenia fiskalne. Przykładowo - podatnik rozpoczyna sprzedaż z ewidencją w pierwszym miesiącu instalując pierwszą z pięciu zgłoszonych w urzędzie skarbowym, wymaganych przez prawo, kas fiskalnych, a dopiero potem kupuje i fiskalizuje kolejne urządzenia, to prawo do odliczenia przysługuje tylko w stosunku do tych kas fiskalnych, które były ZGŁOSZONE w urzędzie skarbowym.

 

Zasady odliczenia 90% ceny netto kasy:

 • odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym ( kwota do zapłaty z deklaracji VAT );

 • w wypadku, gdy podatek do zapłaty nie wystąpił - zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:

  • 25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem ( za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia ) – gdy rozlicza się miesięcznie;

  • 50% tej kwoty – gdy rozlicza się kwartalnie.

   

Warunki odliczenia:

 • należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania. Oświadczenie musi być złożone przed terminem (najpóźniej dzień przed) rozpoczęcia ewidencjonowania;

 • rozpoczęcie sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego spełniającego odpowiednie warunki i wymogi techniczne w obowiązującym terminie ( pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc );

 • dołączenie do deklaracji podatkowej, w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, kserokopii faktury potwierdzającej nabycie kasy fiskalnej,

 • dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną, której odliczenie dotyczy.

 

Podatnicy zwolnieni

Podatnicy, którzy dokonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku oraz podatnicy zwolnieni podmiotowo, którzy również podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, mogą otrzymać zwrot zamiast odliczenia. Warunkiem jest:

 • rozpoczęcie ewidencjonowania nie później, niż w obowiązującym terminie;

 • złożenie ww. oświadczenia o liczbie kas fiskalnych i miejscu ich użytkowania;

 • złożenie zawiadomienia o miejscu instalacji kasy fiskalnej, spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne;

 • zapłata całej należności za kasę fiskalną.

Zwrot następuje na wniosek zawierający między innymi:

 • imię i nazwisko (lub nazwę firmy);

 • dane adresowe (wraz z numerem telefonu kontaktowego);

 • NIP;

 • informację o numerze licencji taksówkarskiej, numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę fiskalną - w przypadku taksówkarzy;

 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy fiskalne;

 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadków podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi bagażowymi.

Można, ale nie trzeba, tego dokonać na specjalnym formularzu zawiadomienia o zainstalowaniu kasy spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne, jeżeli formularz ten jest składany przed terminem rozpoczęcie ewidencjonowania.